Regulamin

Sprzedawca zakłada, iż każdy Klient przed złożeniem zamówienia, zapoznał się z poniższym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Poniższy regulamin został sporządzony w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 20 Maja 2014 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. DEFINICJE   

 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM   

 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA   

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

 6. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

 7. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

 8. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY   

 9. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

 10. REKLAMACJE   

 11. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

 12. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 14. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR   

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE


a)      Towary sprzedawane pod logiem i nazwą FiGa na stronie www.figa.sklep.pl,  produkowane są przez firmę : FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Hallera 22/2 , 89-410 Więcbork, NIP: 8471521010 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. (MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII)
b)     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
c)      W związku z wprowadzeniem RODO pragniemy Państwa poinformować, że dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki i telefon wykorzystujemy jedynie do celów wysyłkowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Hallera 22/2 , 89-410 Więcbork, NIP: 8471521010. Podanie danych do wysyłki wymienionych wyżej jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie ich przez nas czyli przekazanie ich przewoźnikowi, który dostarcza Państwu paczkę. Zgodnie z RODO Sprzedawca nie ma obowiązku pobierać od Państwa osobnej zgody na przetwarzanie tych danych, gdyż podanie ich jest niezbędne do wykonania umowy zakupu w sklepie internetowym. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania bądź usunięcia.


2.      DEFINICJE


a)      DZIEŃ ROBOCZY; 24 GODZINY: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b)     FORMULARZ REJESTRACJI: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
c)      FORMULARZ ZAMÓWIENIA: Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
d)     KLIENT:osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e)     KODEKS CYWILNY: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
f)      KONTO: Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
g)     NEWSLETTER: Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
h)     PRODUKT: dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
i)       REGULAMIN: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
j)      SKLEP INTERNETOWY: sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.figa.sklep.pl
k)     SPRZEDAWCA: FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Hallera 22/2 , 89-410 Więcbork, NIP: 8471521010
l)       UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
m)    USŁUGA ELEKTRONICZNA: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
n)     USŁUGOBIORCA:
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
o)     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
p)     ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
q)     OPŁATA: Cena zamówionych produktów + koszt dostawy
r)      OBOWIĄZEK ZAPŁATY: Zobowiązanie do zapłaty za Zamówienie, które zostało potwierdzone


3.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


a)W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
b) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) zaakceptowaniu Regulaminu, (3) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (4) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
c)Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@figa.sklep.pl FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Hallera 22/2 , 89-410 Więcbork, NIP: 8471521010
d) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
e)Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
f)Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie kolejnych kroków – (1) po podaniu w oknie „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola koperty oznaczającego „zapisz się na newsletter” oraz (3) po potwierdzeniu chęci dodania do Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
g) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem okna „Newsletter” widocznego na stronie Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@figa.sklep.pl

h) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
     komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet  Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
i) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4.      REALIZACJA ZAMÓWIENIA


a)      Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
b)     Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
c)      Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
d)     W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
e)     Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec.
f)       Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
a.      Za pośrednictwem firmy kurierskiej
b.      Za pośrednictwem paczkomatów InPost
g)      Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia po wcześniejszym kontakcie z Kupującym.
h)     W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.


5.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


a)      Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem punktu 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b)     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a.      W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b.      W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
c)      Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w 3b Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
d)     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6.      SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


a)      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia do klienta towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
b)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
c)      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d)     Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Korkowa  163a/34 , 04-549 Warszawa ,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
e)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
f)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
g)      Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

h) W przypadku odstąpienia od umowy (całe zamówienie) kwota zwrotu obejmuje towar i najtańszą formę dostawy dostępną na stronie sklepu w momencie zakupu.


7.      WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
    a)      W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.( produkt nie dostępny na stanie sklepu a termin jego dostępności to do 15 dni roboczych – klient jest informowany przy zamówieniu, że jest to produkt na zamówienie)
    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
    W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
    W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
    O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
    W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b)  Klient, który nie odebrał przesyłki nadanej na adres dostawy w terminie (kurier lub paczkomat Inpost 48 godzin od włożenia do paczkomatu) jest obciążany kosztami wysyłki i zwrotu paczki do nadawcy zgodnie z cennikiem dostaw, które są odliczane od wartości zamówienia.

Zwrot środków na konto klienta pomniejszany jest o koszt nadania i zwrotu zgodnie z cennikiem dostaw w dniu złożenia zamówienia, niezależnie od skorzystania opcji darmowej dostawy powyżej kwoty 399 zł lub obowiązującej w dniu zamówienia promocji.

c)  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument z wyjątkiem prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.


8.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z sekcją w regulaminie WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


9.      PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIEŃ:


a)      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.
b)     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
c)      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 E- Regulaminu.
d)     Złożenie Zamówienia a więc Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z Obowiązkiem Zapłaty oraz akceptacją Regulaminu.
e)     Do czasu uiszczenia Opłaty towar pozostaje własnością sklepu.


10.   REKLAMACJE


a)      W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
b)     Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

c)      Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny:  FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Korkowa  163a/34 , 04-549 Warszawa kontakt@figa.sklep.pl

d)     Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy na adres z punktu 10c.
e)     Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
f)       Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 10c.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
    żądania Usługobiorcy;
    ·danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


Reklamacji podlegają wady takie jak:

 • poprucie się produktu na widocznych szwach
 • skaza tkaniny/dzianiny zauważona od razu po odebraniu przesyłki;

Reklamacji nie podlegają wady takie jak:

 • uszkodzenia mechaniczne : nap i zatrzasków, rozerwany materiał, pocięty materiał, spalony materiał, widocznie wyrwana część z przedmiotu
 • uszkodzenia spowodowane złą dbałością o produkt, tj.: pranie w temperaturze powyżej 40 stopni, pranie w środkach chemicznych/wybielających, mechaniczne suszenie, przepalenie materiału żelazkiem etc.
 • uszkodzenie zamków (suwaków) w bluzach, ponczach, kurtkach
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów produktów na zamieszczonych zdjęciach), nie mogą być podstawą reklamacji.

11.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Ewa Bąkowska  ul. Hallera 22/2 , 89-410 Więcbork, NIP: 8471521010
29114020040000300280874981 mBank.

b) Obecnie obsługujemy płatności BLIK  oraz wszystkie szybkie płatności banków dostępnych na polskim rynku.

Płatności  metodą płatności pay-by-link :

    mBank,
    Alior Bank,
    BNP Paribas,
    BOŚ Bank,
    Citi Handlowy,
    Crédit Agricole,
    EnveloBank,
    Getin Bank,
    ING Bank Śląski,
    Inteligo,
    Bank Millennium,
    Nest Bank,
    Noble Bank,
    Bank Pekao S.A.,
    PKO BP,
    PBS Bank,
    Plus Bank,
    Santander Bank Polska,
    T-Mobile Usługi Bankowe,
    Toyota Bank Polska

c) Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Mastercard and Visa

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

e) Płatność odroczona - masz aż 30 dni od złożenia zamówienia na zapłatę lub zwrot zamówionych produktów. Jak to działa?

PayPo

za pośrednictwem oferowanych przez spółkę PayPo sp. z o.o. przy wykorzystaniu Sklepu kredytów konsumenckich przeznaczonych dla klientów Sklepu będących konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupów w Sklepie, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera PayPo sp. z o.o. (jako kredytodawca), z klientem (jako kredytobiorcą). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze na witrynie internetowej Sklepu (z którego to łącza następuje przekierowanie na właściwy adres – www.PayPo.pl) i składany za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej przez PayPo sp. z o.o. - Użytkownik składa wniosek o kredyt konsumencki na zakup wybranego przez siebie Towaru na zasadach określonych przez operatora tego sposobu płatności. Jeśli procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.

f) System płatności imoje - Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

TERMIN PŁATNOŚCI

Klienta dokonuje płatności przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę . Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie  do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W tytule proszę podać nr zamówienia.


12.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU:

Sklep internetowy FiGa Sklep zapewnia swoim klientom następujące formy dostawy:

 • Kurier GLS, DPD, Fedex
 • Paczkomaty InPost
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Korkowa 163a Warszawa w dni robocze jedynie po wcześniejszym umówieniu dokładnego terminu ze Sprzedawcą.

Informacja na temat kosztów dostawy oferowanych produktów w przedpłatacie:


Kurier - przelew/płatność elektroniczna - 18,99 zł

Paczkomaty InPost - przelew/płatność elektroniczna - 15,99 zł  

 
 JAK SZYBKO DOSTARCZANE SĄ PRZESYŁKI?

    Kurier GLS, DPD lub InPost - zazwyczaj docierają kolejnego dnia po nadaniu.
    Paczkomaty InPost - zazwyczaj docierają kolejnego dnia po nadaniu.
 
 
UWAGA! Prosimy o sprawdzenie przesyłki przed odbiorem. W razie uszkodzenia podczas transportu prosimy o sporządzenie przy kurierze protokołu szkody i skontaktowanie się z nami.


Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20  dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Szczegóły terminów przygotowania do wysyłki oraz terminów dostawy wskazywane są Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność ”. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
* Płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


13.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


a)      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

b)      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
c)     Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
d)     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

e)     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

f) Odstąpienie od umowy -  Prawo przedsiębiorcy w sytuacji dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

g) Procedura reklamacyjna z punktu 10. uwzględnia uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego .


14.   DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


a)      Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
b)     Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
c)      Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
d)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską apaczka.pl paczkomat Inpost, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
e)     Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
 a) pisemnie na adres: FiGa & More Ewa Bąkowska ul. Korkowa  163a/34 , 04-549 Warszawa
 b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: figa.zamowienia@gmail.com
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Przetwarzanie danych osobowych: 


a) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
b) Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


15.   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


a)      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
b)     Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
c)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
d)     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
e)     Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


16.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)     Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
b)     Zmiana Regulaminu:
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
c)      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
d)     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
e)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu www.figa.sklep.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27.10.2023 r.